Ziekmelding en verlof

Op tijd komen

Het is belangrijk dat alle kinderen 's ochtends op tijd komen. Te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim. Wanneer een leerling vaak te laat komt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Ziek

Wanneer uw kind ziek is geworden en niet naar school kan komen, geeft u dat door aan school door voor 08.30 uur naar school te bellen op telefoonnummer: 073-8225200 of via Social Schools een absentiemelding te versturen. Wanneer wij geen afmelding hebben gehad, nemen wij telefonisch contact met u op.
Als uw kind op school ziek wordt, zullen wij ook altijd telefonisch contact met u opnemen om samen te bekijken of uw kind opgehaald kan worden of zelfstandig naar huis mag gaan.

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke

Deze bezoeken dienen zo veel mogelijk buiten schooltijd om gepland te worden. Mocht dit niet lukken, dan melden ouders/verzorgers deze afwezigheid aan juf Marian of aan de leerkracht van uw kind.

Bijzonder verlof

Elk kind komt vanaf 4 jaar naar school en is leerplichtig als hij/zij 5 jaar oud is. Dan moet uw kind naar school. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde 'bijzonder verlof' zijn wettelijke regels opgesteld, waar wij ons als school aan moeten houden. Bijzonder verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van gewichtige omstandigheden.

Wilt u een verlofaanvraag doen, dan dient u een verlofformulier in te vullen. De directie zal beslissen of de verlofaanvraag toegekend kan worden of afgewezen wordt met een onderbouwing. Het verlofformulier kunt u ophalen bij juf Marian of downloaden bij ‘downloads en formulieren’.