Passend onderwijs

Onderwijs op maat

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met een beperking. Op De Kruisboelijn bieden wij extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met praten, spelen of luisteren of omdat zij extra uitdaging nodig hebben. In zulke gevallen zoeken wij altijd naar een passende vorm van begeleiding voor uw kind. Binnen het basisonderwijs is hiervoor een zorgstructuur ingericht, bestaande uit vijf zorgniveaus:

  • Zorgniveau 1: algemene, reguliere en preventieve zorg in de groep
  • Zorgniveau 2: extra zorg in de groep
  • Zorgniveau 3: speciale zorg in samenwerking met de intern begeleider
  • Zorgniveau 4: speciale zorg met inzet van externen
  • Zorgniveau 5: passend onderwijs met specialistische hulp

Meer informatie hierover kunt u lezen in de schoolgids.

Leerontwikkeling

Om de onderwijsleerontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk in de gaten te kunnen houden, maken we gebruik van ‘ParnasSys’, een leerling onderwijsvolgsysteem (LOVS). Dit is een registratiesysteem waarin we de ontwikkeling van alle leerlingen bijhouden. Alle toetsresultaten van de kinderen worden tijdens hun schooljaren in het LOVS opgenomen.

Naast de toetsen observeert de leerkracht ook het gedrag in de groep en beoordeelt hij of zij de gemaakte opdrachten en werkjes. Op deze manier krijgen de leerkrachten goed inzicht in het gedrag, de persoonlijke groei en de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. De leerkracht bespreekt de bevindingen een aantal malen per jaar met de intern begeleider.

Ondersteuning door externen

De intern begeleider coördineert de ondersteuning aan kinderen en ouders. Om de zorg voor de kinderen zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden, werken wij op een aantal specifieke zorggebieden samen met externe instanties. Ook als ouders kunt u bij ons kindcentrum terecht met vragen, bijvoorbeeld over de opvoeding.

School-verpleegkundige

Onze school-verpleegkundige vanuit de GGD is Ino van de Rijt. Ouders/verzorgers, teamleden en leerlingen kunnen bij hem terecht met vragen op lichamelijk gebied, zoals houding, groei, ontwikkeling en beweging. Ook psychosociale problemen kunnen aan de orde komen, zoals: pesten, ruzie, eet- en slaapgewoonten en bedplassen. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen op telefoonnummer: 0900 463 64 43 of kijk op de website van de GGD: www.ggdhvb.nl.

Schoolmaatschappelijk werk

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker vanuit Farent verbonden, Alice Bolwerk. Zij biedt ondersteuning aan ouders met opvoedingsvragen. Ook geeft zij informatie over de ontwikkeling van kinderen en mogelijke problemen die zich daarbij voor kunnen doen. Zij zoekt, indien nodig, met ouders en school naar een goede verwijzing voor onderzoek of begeleiding. Zij houdt elke maandag op school spreekuur voor ouders. Ook kunt u een afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer: 088 023 75 00. Kijk voor meer informatie op de website van Farent: www.farent.nl.

Opvoedondersteuning

Er is vanuit Farent ook opvoedondersteuning mogelijk. De opvoedondersteunster die aan onze school gekoppeld is, heet Karima Lasgaa. U kunt met opvoedingsvragen bij haar terecht. Zij denkt graag met u mee en helpt u bij het oplossen van lastige opvoedingszaken. Indien wenselijk kan zij samen met u op zoek naar de juiste hulpverlening of hulpverleningsinstantie. U kunt ook doorverwezen worden door een leerkracht, pedagogisch medewerker, de intern begeleider van school of wijkverpleegkundige. Ook zonder deze verwijzing kunt u met haar contact opnemen. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 088 023 75 00.

Samenwerkingsverband PO de Meierij

De missie van het samenwerkingsverband is thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning bieden aan alle kinderen van 0-14 jaar. Soms hebben kinderen iets extra's nodig. Wanneer meer ondersteuning nodig is, betrekken wij de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband. Dit kan al bij beginnende zorgen of voor consultatie en advies. Dit wordt besproken met u als ouder. Er vindt overleg plaats over de gewenste ondersteuning voor uw kind, u als ouder en/of de leerkracht. Ook is het mogelijk dat een orthopedagoog komt observeren in de klas om een goed beeld te krijgen van uw kind. Voor meer informatie over wat het samenwerkingsverband doet, kunt u een kijkje nemen op de website: www.demeierij-po.nl.